hero
Glynn Capital
Glynn Capital
49
companies
1,712
Jobs

Forward Deployed Software Engineer

Palantir Technologies

Palantir Technologies

Software Engineering
Warsaw, Poland
Posted on Saturday, December 18, 2021
A World-Changing Company
At Palantir, we’re passionate about building software that solves problems. We partner with the most important institutions in the world to transform how they use data and technology. Our software has been used to stop terrorist attacks, discover new medicines, gain an edge in global financial markets, and more. If these types of projects excite you, we'd love for you to join us.
The Role
Forward Deployed Software Engineers (FDSEs) work directly with customers to quickly understand their greatest problems and design and implement solutions to use data against them. Our customers rely on Palantir’s platforms for some of their most critical operations, and projects often start with an open ended question like “Why are we delaying so many flights?” or “How can we better identify instances of money laundering?” As an FDSE, you’ll apply your problem solving ability, creativity, and technical skills to help organizations use their data to drive a real impact in the world. You’ll have the opportunity to gain rare insight into and contribute to some of the world’s most important industries and institutions.
As an FDSE your responsibilities look similar to those of a startup CTO: you’ll work in small teams with minimal supervision and own end-to-end execution of high stakes projects. Your day might span discussing architecture with fellow engineers, wrangling massive-scale data, coding a custom web app, speaking with customer executives, or establishing strategy for your team.
Whether you aspire to be an entrepreneur or an engineering leader, we believe Palantir is the best place — with the best colleagues — to learn how. You’ll learn how to unpack a problem and understand the costs and consequences of its solution. You’ll learn new technologies and languages, and even develop them yourself. You’ll work autonomously and make decisions independently, within a community that will support and challenge you as you grow and develop.
Our Principles
• Impact: We take on meaningful and challenging projects that change the world for the better.
• Ownership: We see projects through from beginning to end, working through any obstacles we may encounter.
• Collaboration: We work internally with people from a variety of backgrounds — such as other FDSEs, product teams, and Deployment
• Strategists. We also work externally with our customers, often on site, to understand and solve their problems.
• Trust: We trust each other to effectively manage time and priorities and give people the space to think for themselves.
• Growth: We encourage ourselves and our peers to seek new challenges and opportunities for growth, as well as find new ways to innovate and share knowledge.
• Learning: We often face entirely novel problems where we need to pick up a lot of new knowledge and learn how to use it to make progress. We believe experiential learning is one of the best teachers.
What We Value
• Strong engineering background, preferred in fields such as Computer Science, Mathematics, Software Engineering, Physics, and Data Science.
• A highly analytical mindset and eagerness to solve technical problems with data structures, storage systems, cloud infrastructure, front-end frameworks, and other technical tools.
• Experience or interest in working with and using large scale data to solve valuable business problems.
• Strong coder with demonstrated proficiency in programming languages such as Python, Java, C++, TypeScript/JavaScript, or similar.
• Demonstrated ability to collaborate effectively in teams of technical and non-technical individuals, and comfortable working in a rapidly changing environment with dynamic objectives and iteration with users.
• Ability to continuously learn, work independently, and make decisions with minimal supervision.
• Willingness and interest to travel as needed to client sites. Ability to travel 25-50% preferred, but requirements vary by team and location.
Life at Palantir
We want every Palantirian to achieve their best outcomes, that’s why we celebrate individuals’ strengths, skills, and interests, from your first interview to your longterm growth, rather than rely on traditional career ladders. Paying attention to the needs of our community enables us to optimize our opportunities to grow and helps ensure many pathways to success at Palantir. Promoting health and well-being across all areas of Palantirians’ lives is just one of the ways we’re investing in our community. Learn more at Life at Palantir and note that our offerings may vary by region.
In keeping consistent with Palantir’s values and culture, we believe employees are “better together” and in-person work affords the opportunity for more creative outcomes. Therefore, we encourage employees to work from our offices to foster connectivity and innovation. Many teams do offer hybrid options (WFH a day or two a week), allowing our employees to strike the right trade-off for their personal productivity. Based on business need, there are a few roles that allow for “Remote” work on an exceptional basis. If you are applying for one of these roles, you must work from the city and or country in which you are employed. If the posting is specified as Onsite, you are required to work from an office.
Palantir is committed to promoting a culture of diversity, equity, and inclusion. We believe that all Palantirians share the responsibility of upholding our commitment to these values and encourage candidates from a wide range of backgrounds, perspectives, and lived experiences to join us in solving the world’s hardest problems.
Palantir is committed to making the job application process accessible to everyone. If you are living with a disability (visible or not visible) and need to request a reasonable accommodation for any part of the application or hiring process, please reach out and let us know how we can help.
Firma, która zmienia świat
W Palantirze pałamy pasją do rozwiązywania najistotniejszych i najbardziej wymagających problemów na świecie. Wierzymy, że tworzenie oprogramowania umożliwiającego podejmowanie decyzji przez ludzi jest najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu. Współpracujemy z najważniejszymi instytucjami na świecie, aby przeobrazić sposób, w jaki wykorzystują dane i technologię. Nasze oprogramowanie było wykorzystywane m.in. do powstrzymania ataków terrorystycznych, odkrywania nowych leków, zdobywania przewagi na globalnych rynkach finansowych.
Rola
Nasi klienci przychodzą do nas z pytaniami otwartymi, np. „Dlaczego tak wiele lotów jest opóźnionych?” lub „Jak możemy lepiej identyfikować przypadki prania pieniędzy?”. Forward Deployment Software Engineers (FDSE) współpracują bezpośrednio z klientami, aby szybko te pytania zrozumieć oraz zaprojektować i wdrożyć rozwiązania z wykorzystaniem danych. Jako FDSE będziesz wykorzystywać swoje umiejętności rozwiązywania problemów, kreatywność i umiejętności techniczne, aby pomagać organizacjom w wykorzystywaniu danych do wywierania realnego wpływu na świat. Będziesz mieć okazję do uzyskania rzadkiego wglądu w najważniejsze branże i instytucje na świecie oraz przyczynić się do ich rozwoju. Twoje obowiązki jako FDSE wyglądają podobnie jak w przypadku CTO w start-upach: będziesz pracować w małych zespołach przy minimalnym nadzorze, kompleksowo realizując ważne projekty. W trakcie swojego dnia pracy możesz toczyć dyskusje na temat architektury z innymi inżynierami, przekształcać ogromną ilość danych z różnych źródeł w jedną wspólną całość, kodować niestandardowe aplikacje internetowe, rozmawiać z kierownictwem klienta lub ustalać strategie dla swojego zespołu.
Niezależnie od tego, czy aspirujesz do bycia przedsiębiorcą czy liderem w dziedzinie inżynierii, wierzymy, że Palantir to najlepsze miejsce – z najlepszymi współpracownikami – aby nauczyć się, jak to zrobić. Dowiesz się, jak przeanalizować problem i zrozumieć koszty oraz konsekwencje jego rozwiązania. Poznasz nowe technologie i języki programowania, a nawet zyskasz możliwość ich samodzielnego opracowywania. Będziesz pracować autonomicznie i podejmować niezależne decyzje w obrębie zespołu, który będzie Cię wspierać i stawiać nowe wyzwania w miarę rozwoju.
Nasze zasady
Wpływ: Podejmujemy znaczące i ambitne wyzwania, które zmieniają świat na lepsze.
Własność: Realizujemy projekty od początku do końca, pokonując wszelkie postawione przed nami przeszkody.
Współpraca: Współpracujemy wewnętrznie z ludźmi z różnych środowisk – takimi jak inni FDSE, zespoły produktowe i Deployment Strategists. Współpracujemy również zewnętrznie z naszymi klientami, często bezpośrednio na miejscu, aby zrozumieć i rozwiązać ich problemy.
Zaufanie: Ufamy sobie nawzajem w zakresie efektywnego zarządzania czasem i priorytetami, dając ludziom przestrzeń do samodzielnego myślenia.
Rozwój: Motywujemy siebie i naszych współpracowników do poszukiwania nowych wyzwań i możliwości rozwoju, a także do szukania nowych sposobów wprowadzania innowacji i dzielenia się wiedzą.
Nauka: Często napotykamy zupełnie nowe problemy, w ramach których musimy zdobyć dużo nowej wiedzy i zrozumieć, jak wykorzystać ją, aby robić postępy. Wierzymy, że jednym z najlepszych sposobów na naukę jest uczenie się poprzez bezpośrednie doświadczenie.
Co sobie cenimy
Szerokie doświadczenie inżynieryjne, najlepiej w dziedzinach takich jak informatyka, matematyka, inżynieria oprogramowania, fizyka czy analiza danych.
Wysoce analityczne podejście i chęć rozwiązywania problemów technicznych w zakresie struktur i systemów przechowywania danych, infrastruktury chmurowej, front-end i innych narzędzi technicznych.
Doświadczenie lub zainteresowanie pracą z danymi na dużą skalę i wykorzystywanie ich do rozwiązywania problemów biznesowych o dużym znaczeniu.
• Udowodniona biegłość w różnych językach programowania, takich jak Python, Java, C++, TypeScript/JavaScript itp.
• Udowodniona umiejętność efektywnej współpracy w zespołach składających się z osób technicznych i „nietechnicznych”, w szybko zmieniającym się środowisku z dynamicznymi celami, wymagająca bezpośredniego kontaktu z użytkownikami.
Umiejętność ciągłego uczenia się, samodzielnej pracy i podejmowania decyzji przy minimalnym nadzorze.
Chęć i gotowość do podróży do miejsca pracy klienta. Preferowana możliwość podróżowania na poziomie 25-50%, ale wymóg ten różni się w zależności od zespołu i lokalizacji.
Życie w Palantir
Chcemy, aby każdy z pracowników firmy Palantir osiągał najlepsze dla siebie wyniki. Dlatego, zamiast polegać na tradycyjnych drabinach kariery, doceniamy mocne strony, umiejętności i zainteresowania poszczególnych osób, od pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej, po długoterminowy rozwój. Zwracanie uwagi na potrzeby naszej społecznościumożliwia nam optymalizację naszych możliwości rozwoju i zapewnia wiele dróg do sukcesu w Palantir. Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia we wszystkich obszarach życia pracowników firmy Palantir to tylko jeden ze sposobów inwestowania w naszą społeczność. Dowiedz się więcej na stronie Życie w Palantir i pamiętaj, że nasza oferta może się różnić w zależności od regionu.
Postępując zgodne z wartościami i kulturą firmy Palantir, wierzymy w wartość kontaktów osobistych, które sprawiają zepracownicy lepiej współpracują ze sobą, a praca indywidualna stwarza możliwość bardziej kreatywnych wyników. Dlatego zachęcamy pracowników do pracy w naszych biurach, aby wspierać powiązania i innowacje. Wiele zespołów oferuje opcje hybrydowe (dzień lub dwa dni w tygodniu pracy w domu), dzięki czemu nasi pracownicy mogą uzyskać odpowiedni kompromis dla swojej produktywności. W zależności od potrzeb biznesowych, istnieje kilka ról, które pozwalają na zdalną pracę w wyjątkowych warunkach. Jeśli ubiegasz się o jedno z tych stanowisk, musisz pracować w kraju i/lub regionie w którym jesteś zatrudniony. Jeśli oferta w ogłoszeniu jest określona jako „na miejscu”, musisz pracować w biurze.
Palantir angażuje się w promowanie kultury różnorodności, równości i integracji. Uważamy, że wszyscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie tych wartości, i zachęcamy kandydatów z różnych środowisk, z różnymi perspektywami i doświadczeniami, aby wspólnie z nami rozwiązywali najtrudniejsze problemy na świecie.
Firma Palantir udostępnia wszystkim proces ubiegania się o pracę. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną (w sposób widoczny lub niewidoczny) i chcesz poprosić o przystosowanie dowolnej części procesu rekrutacji lub składania aplikacji, skontaktuj się z nami i poinformuj nas, jak możemy pomóc.